สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University
การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการ 3403 ชั้น 4 อาครจุฬาภรณ์ กำหนดการอบรม เวลา กิจกรรม 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน นางสาวสุภาภรณ์ อินต๊ะชัย นางเบญญาภา หลวงจินา 9.00 – 10.30 น. บรรยายกระบวนการผลิตไวน์ วิทยากร อ.กัญญา บุตราช 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.00 น. ศิลปะการเตรียมไวน์ วิทยากร อ.ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ นางสมใจ ประทุมเทพ 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการเตรียมเชื้อและการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์ วิทยากร ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส นายประดิษฐ์ เวียงคำ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 – 16.30 น. ปฏิบัติการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์
25 พฤษภาคม 2565     |      159
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564.
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoomมาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) มีความสำคัญในการขอทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ต้องบันทึกในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ต้องระบุห้องปฏิบัติการที่ได้รับการจดทะเบียน และเป็นนโยบายและทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้เงื่อนไขการรับทุนวิจัยมาตรฐาน ESPReL มีองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้  อ่านเพิ่มเติมhttps://docs.google.com/document/d/1kG_uXazJ0ZU_QACbvXaRpqerZK-vLGo_/edit
31 มกราคม 2565     |      140
0163-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่น อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่โดย ชมรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเคมี เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้น้อง ๆ ก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์ ฯ จำนวน 43 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 2-5 ปี และน้อง ๆ ในหมู่บ้าน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเล่มเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัล การสอนล้างมือ การสอนแยกขยะ และจับสลากแจกของขวัญ โดยได้รับเกียรติจากพ่อหลวง คุณครูประจำศูนย์ และผู้ปกครองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้น้อง ๆ ที่ศูนย์ฯ ได้เตรียมการแสดง 2 ชุดพิเศษ เป็นการต้อนรับพี่ๆ ด้วยนอกจากนี้ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน โดยการทาสีและวาดรูปบนผนังของอาคารเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในธีมสัตว์โลกใต้ทะเล เป็นของขวัญให้น้อง ๆ สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ และเพิ่มสีสันให้การมาเรียนมีความสนุกและน่าตื่นเต้นมากขึ้นกิจกรรมปีนี้สร้างความประทับใจให้น้อง ๆ ที่ได้มาร่วมสนุก กินขนม รับของขวัญกลับบ้าน สำหรับนักศึกษาได้รับความประทับใจที่ได้แบ่งปันและช่วยเหลือน้อง ๆ ในสิ่งที่พอจะทำได้ และหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่นและชุมชนบ้านบวกจั่น ขอขอบคุณทางศูนย์ ฯ ที่ให้โอกาสนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
20 ตุลาคม 2563     |      823
0962 ค่ายเคมีกับอาชญวิทยาครั้งที่ 21 (Chem camp 21st) 4-6 ต.ค. 2562
สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีกับอาชญวิทยา" ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค. 2562 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย-การให้ความรู้ทางเคมีกับอาชญวิทยาและฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บวัตถุพยาน และการตรวจพิสูจน์สารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร พ.ต.ท.หญิง ภานุชนาถ จำนงเพียร นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) สังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่าเคมี แม่โจ้ รุ่นที่ 1 -การศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร และปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร. ธีระพล เสนพันธุ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้-การฝึกปฏิบัติการเคมี เช่น การไทเทรตหาปริมาณวิตามินซีในยาเม็ด การสังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์ และการวิเคราะห์หาชนิดของไอออนในกิจกรรมทั้ง 3 วันนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในสาขาเคมีและอาชญวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง นักเรียนยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับพี่ๆ นักศึกษาและได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตอีกด้วย หากสนใจค่ายนี้จัดเป็นประจำทุกปี พบกันใหม่ปีหน้ากับ Chem camp ครั้งที่ 22
9 ตุลาคม 2562     |      725
ทั้งหมด 2 หน้า