สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University
ปรับปรุงข้อมูล : 27/5/2565 12:29:04     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 131

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการ 3403 ชั้น 4 อาครจุฬาภรณ์ กำหนดการอบรม เวลา กิจกรรม 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน นางสาวสุภาภรณ์ อินต๊ะชัย นางเบญญาภา หลวงจินา 9.00 – 10.30 น. บรรยายกระบวนการผลิตไวน์ วิทยากร อ.กัญญา บุตราช 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.00 น. ศิลปะการเตรียมไวน์ วิทยากร อ.ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ นางสมใจ ประทุมเทพ 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการเตรียมเชื้อและการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์ วิทยากร ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส นายประดิษฐ์ เวียงคำ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 – 16.30 น. ปฏิบัติการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์
25 พฤษภาคม 2565     |      108