1) นายประพันธ์  ปันพันธุ์

2) นางพิมพร  มะโนชัย 

3) นางสมใจ  ประทุมเทพ

4) นายประดิษฐ์  เวียงคำ 

6) นางเบญญาภา  หลวงจินา

7) นางสาวจิราภรณ์  กิติกุล

8) นางสาวสุภาภรณ์ อินต๊ะชัย

9) นายสุทธิพงศ์ พวงทอง