1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          .....สุภาภรณ์ อินต๊ะชัย......................

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      .....Supaporn Intachai......................

          คุณวุฒิการศึกษา                    .....ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี.........

          ตำแหน่งทางวิชาการ               .....นักวิทยาศาสตร์.........................

                                                    ห้องพัก.....3409......................ชั้น 4.. อาคาร....จุฬาภรณ์..........

                                                   โทรศัพท์ : ....3862.....................โทรสาร : .............-.................        

                                                   E-mail Address: .....yuisupaporn028@gmail.com...........

  1. 2. ความชำนาญพิเศษ

        1) ....การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ GC....................

        2) ..............................

        3) ..............................

  1. หมวดงานรับผิดชอบ

       1) ....ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ (คม 260)..........................

       2) ....ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (คม 106)..........................

       3) ..............................