1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          เบญญาภา  หลวงจินา

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Benyapha  Luangjina

          คุณวุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

          ตำแหน่งทางวิชาการ               ..............................

                                                    ห้องพัก 1102-1 ชั้น 1 อาคาร เสาวรัจฯ

                                                   โทรศัพท์ : 053-873854 โทรสาร : ..............................       

                                                   E-mail Address: Benyapha_chem@hotmail.com

  1. 2. ความชำนาญพิเศษ

        1) ..............................

        2) ..............................

        3) ..............................

  1. หมวดงานรับผิดชอบ

       1) ..............................

       2) ..............................

       3) ..............................