1. 1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)         นายสุทธิพงศ์ พวงทอง

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mr. Suttipong Puangthong

          คุณวุฒิการศึกษา                    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

          ตำแหน่งทางวิชาการ               ผู้ปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์

                                                    ห้องพัก 3408 ชั้น 4 อาคาร จุฬาภรณ์  โทรศัพท์ : 3862  

                                                   E-mail Address: suttipong15215@gmail.com

  1. ความชำนาญพิเศษ

        1) การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ GC HPLC FTIR UV

  1. หมวดงานรับผิดชอบ

        1) คม 102