1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)           พิมพร  มะโนชัย

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      PIMPORNM  MANOCHAI

          คุณวุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

          ตำแหน่งทางวิชาการ               ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

                                      ห้องพัก  3405  ชั้น  4    อาคารจุฬาภรณ์

                                     โทรศัพท์ : 3918 โทรสาร : ..............................      

                                      E-mail Address: pimmano@gmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

         1)  ..............................

         2) ..............................

          3) ..............................

  1. เครื่องมือที่รับผิดชอบ

         1) ..............................

        2) ..............................

         3) ..............................

4.ผลงาน

4.1  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่หรือการได้เข้าร่วมอบรมงานประชุมเพิ่มทักษะและอบรมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................

4.2 ผลงานอื่น ๆ

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................