สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

โครงสร้างการบริหารงาน

  1. การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประธานหลักสูตร (ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล) จะเป็นผู้กำกับดูแลประสานงาน
  2. การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการมอบหมายให้ ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารของหลักสูตร
  3. งานวิชาการและกิจการพิเศษ ได้มอบหมายให้ อ.ดร.สายรุ้ง เมืองพิล เป็นผู้ประสานงานด้านวิชาการและโครงการพิเศษ เช่น ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ เป็นต้น
  4. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อ.ดร. อุทุมพร กันแก้ว จะเป็นผู้ประสานงานดูแลประสานงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษแก่โรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มาขอรับบริการ
  5. กิจการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ อ.ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร เป็นผู้ประสานงานโครงการและการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ดูแลนักศึกษาที่นอกเหนือจากด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ กิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมของนักศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุปนิสัยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การทะนุบำรุง ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม
  6. นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มอบหมายให้ อ.ดร. วชิระ ชุ่มมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเคมี เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรม และโครงการของนักศึกษาชมรมเคมี