สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ห้องปฏิบัติการ 3403 ชั้น 4 อาครจุฬาภรณ์
กำหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
นางสาวสุภาภรณ์ อินต๊ะชัย นางเบญญาภา หลวงจินา
9.00 – 10.30 น.
บรรยายกระบวนการผลิตไวน์
วิทยากร อ.กัญญา บุตราช
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
ศิลปะการเตรียมไวน์
วิทยากร อ.ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ นางสมใจ ประทุมเทพ
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ปฏิบัติการเตรียมเชื้อและการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์
วิทยากร ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส นายประดิษฐ์ เวียงคำ
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.
ปฏิบัติการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์

ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2565 6:19:40     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 508

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด