สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom

มาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) มีความสำคัญในการขอทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ต้องบันทึกในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ต้องระบุห้องปฏิบัติการที่ได้รับการจดทะเบียน และเป็นนโยบายและทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้เงื่อนไขการรับทุนวิจัย

มาตรฐาน ESPReL มีองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้  อ่านเพิ่มเติม

https://docs.google.com/document/d/1kG_uXazJ0ZU_QACbvXaRpqerZK-vLGo_/edit

ปรับปรุงข้อมูล : 31/1/2565 14:25:49     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 377

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด