สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ                                                                                                 ติดต่อประสานงาน

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                   ผู้ประสานงานหลักสูตรเคมี โทร 053-873850-1, แฟกซ์ 053-873950

63 หมู่ 4 ชั้น 3 ตึกแม่โจ้ 60 ปี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290                    Web Admin E-mail:ekawit73@hotmail.com