สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

      คณะ วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110
ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) ได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดย ฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ยกฐานะงาน
เดิมจาก หมวดวิทยาศาสตร์ รวมกับหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตรจังตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์
และในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการ ให้มีสำนักงาน
เลขานุการ เพียงหน่วยงานเดียว ส่วนภาควิชาต่าง ๆ ยังไม่อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการ เนื่องจากเป็นระยะ เริ่มต้นของการจัดตั้งคณะ ฯ
โดยมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมี เมื่อ พ.ศ. 2540

  

ปรัชญา

สำหรับปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีความสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวคือ

วิสัยทัศน์

สำหรับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวคือ