สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University
0962 ค่ายเคมีกับอาชญวิทยาครั้งที่ 21 (Chem camp 21st) 4-6 ต.ค. 2562
สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีกับอาชญวิทยา" ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค. 2562 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย-การให้ความรู้ทางเคมีกับอาชญวิทยาและฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บวัตถุพยาน และการตรวจพิสูจน์สารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร พ.ต.ท.หญิง ภานุชนาถ จำนงเพียร นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) สังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่าเคมี แม่โจ้ รุ่นที่ 1 -การศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร และปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร. ธีระพล เสนพันธุ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้-การฝึกปฏิบัติการเคมี เช่น การไทเทรตหาปริมาณวิตามินซีในยาเม็ด การสังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์ และการวิเคราะห์หาชนิดของไอออนในกิจกรรมทั้ง 3 วันนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในสาขาเคมีและอาชญวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง นักเรียนยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับพี่ๆ นักศึกษาและได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตอีกด้วย หากสนใจค่ายนี้จัดเป็นประจำทุกปี พบกันใหม่ปีหน้ากับ Chem camp ครั้งที่ 22
9 ตุลาคม 2562     |      975
0262 ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 23 กุมภาพันธ์ 2562
ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย“เคมีในชีวิตประจำวัน กับ สีสันแห่งธรรมชาติ”ณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้23 กุมภาพันธ์ 2562ในปีนี้มีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 65 คนมาร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าวันเสาร์ ณ ห้อง 2309 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรในกิจกรรมน้องๆ ได้เรียนรู้กิจกรรม 2 ส่วน คือ กรดเบสในชีวิตประจำวัน โดยใช้น้ำกะหล่ำปลีม่วงในการทดสอบความเป็นกรดเบสของสารเคมีในชีวิตประจำวัน คือ น้ำอัดลม เกลือ น้ำมะนาว และผงซักฟอก โดยบันทึกผลการทดลองจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำกะหล่ำตอนที่ 2 คือการทดสอบแป้งด้วยเบตาดีน นักเรียนได้ใช้ยาสามัญประจำบ้านเป็นสารเคมีทดสอบหาแป้งอย่างง่ายในสิ่งของใกล้ตัว คือ น้ำตาลทราย ข้าวสวย ขนมปัง ขนมจีน และแป้งเด็ก โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของเบตาดีนนักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานกับการเปลี่ยนแปลงสีสันของสารธรรมชาติ รวมทั้งได้ทำการทดลองทางเคมีกับสารเคมีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำการทดลองต่อยอดได้ง่ายๆ ที่บ้าน อีกทั้งยังได้ฝึกการบันทึกผลการทดลองโดยใช้ทักษะทางศิลปะ คือ การระบายสี อีกด้วย
8 มิถุนายน 2562     |      1365
ทั้งหมด 3 หน้า