1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          อุทุมพร  กันแก้ว

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Uthumporn Kankeaw

          คุณวุฒิการศึกษา                    Ph.D. Petrochemistry

          ตำแหน่งทางวิชาการ               ..............................

                                      ห้องพัก..2301..ชั้น .3 อาคาร...60ปี แม่โจ้

                                     โทรศัพท์ : 053873850-1.โทรสาร : 053873950

                                      E-mail Address: ..mooeed@hotmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1)  Petrochemistry

       2) organic chemistry

       3) ..............................

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  1. U. Kankeaw, W. Wannalungka. Fungitoxicity of 1,2-Substituted Benzimidazole Derivatives against Fusarium spp. The Journal of Interdisciplinary Networks, Volume2, 2013, Pages 150-156.
  2. U. Kankeaw, E. Masong. The Antioxidant Activity from Hydroquinone Derivatives by the Synthesis of Cinnamomium Verum J.Presl Bark’s Extracted. International journal of Chemical Engineering and Applications, Volume6, 2015, Pages 91-95.
  3. U. Kankeaw, R. Rawanna. The Study of Antibacterial Activity of Benzimidazole Derivative Synthesized from Citronellal. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Volume5, 2015, Pages 280-287.
  4. D. Mendillo Fabros, W. Charerntantanakul, W. Ruansit, U. Kankeaw. Evaluation of antiviral property of cinnamaldehyde-derived benzimidazole against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Proceedings of 54th IASTEM International Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 1st-2nd May 2017, ISBN: 978-93-86291-88-2.
  5. Uthumporn K K, Darunee T C. The oxidation of alcohols with picolinate metal complex as

catalyst. J. Fundam. Appl. Sci., 2018, 10(3S), 855-865.

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................

                    

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................