1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          ปิยธิดา กล่ำภู่

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      PIYATIDA KLUMPHU

          คุณวุฒิการศึกษา                    Doctor of Philosophy (Chemistry)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์

                                                    ห้องพัก 2301 ชั้น 3 อาคาร  60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

                                                  โทรศัพท์ : 053-873530-1 โทรสาร : 053-873548

                                                  E-mail Address: kpiyatida@gmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) Organic synthesis

        2) Green chemistry: Methodology development of organic synthesis

        3) Reaction in water and micellar catalysis

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  • “Nok”: A Phytosterol-Based Amphiphile Enabling Transition-Metal-

Catalyzed Couplings in Water at Room Temperature. Klumphu, P.; Lipshutz, B. H. J. Org. Chem. 2014, 79, 888−900.

  • Copper-catalyzed trifluoromethylation of N-arylacrylamides “on water” at room temperature. Yang, F.; Klumphu, P.; Liang, Y-M.; Lipshutz, b. H. Commun., 2014, 50, 936-938.
  • Ligand-Free, Palladium-Catalyzed Dihydrogen Generation from TMDS: Dehalogenation of Aryl Halides on Water. Bhattacharjya, A.; Klumphu, P.; Lipshutz, B. H. Lett.,2015, 17 (5), 1122–1125.
  • Kumada–Grignard-type biaryl couplings on water. Bhattacharjya, A.; Klumphu, P.; Lipshutz, B. H. Commun., 2015, 6, 1-6.
  • Effects of Co-solvents on Reactions Run Under Micellar Catalysis Conditions

Gabriel, C. M.; Lee, N.; Bigorne, F.; Klumphu, P.; Parmentier, M.; Gallou, F.; Lipshutz, B. H. Org. Lett., 2017, 19 (1), 194–197.

  • Micellar catalysis-enabled sustainable ppm Au-catalyzed reactions in water at room temperature. Klumphu, P.; Desfeux, C.; Zhang, Y.; Handa, S.; Gallou, F.; Lipshutz, B. H. Sci., 2017, 8, 6354-6358.
  • Structure of Nanoparticles Derived from Designer Surfactant TPGS-750-M in Water, as Used in Organic Synthesis. Andersson M.; Gallou F.; Klumphu P.; Takale B., Lipshutz B. H. Eur. J., 2018, 24, 6778-6786.

 

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

        1) ..............................

       2) ..............................

       3) ..............................

                    

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................