1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          สายรุ้ง เมืองพิล

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Sairoong Muangpil

          คุณวุฒิการศึกษา                    Doctor of Philosophy (Chemistry)

                                                   University of Bristol, Bristol, United Kingdom

 

          ตำแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์

                                                    ห้องพัก 2301 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้

                                                  โทรศัพท์ : 053-873850 โทรสาร : 053873950   

                                                   E-mail Address: smuangpil@gmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) Biodegradable polymer

        2) Polymer composite

 

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1) Silawanich, A.; Muangpil, S.; Kungwan, N.; Meepowpan, P.; Punyodom, W.; Lawan, N. Theoretical study of efficiency comparison of Ti (IV) alkoxides as initiators for ring-opening polymerization of e-caprolactone. Computational and Theoretical Chemistry, 1090, 2016, 17–22.

2) Terence Cosgrove, Steven Swier, Randall G. Schmidt, Sairoong Muangpil, Youssef Espidel, Peter C. Griffiths and Stuart W. Prescott Impact of End-Tethered Polyhedral Nanoparticles on the Mobility of Poly(dimethylsiloxane). Langmuir, 31, 2015, 8469−8477.

3) Narin Lawan, Sairoong Muangpil, Nawee Kungwan, Puttinan Meepowpan, Vannajan Sanghiran Lee, Winita Punyodom. Tin (IV) alkoxide initiator design for poly (d-lactide) synthesis using DFT calculations. Computational and Theoretical Chemistry, 1020, 2013, ,121-126.

 

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

        1) ..............................

       2) ..............................

       3) ..............................

                    

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1) Cheechana, A.; Muangpil, S. Preparation and characterization of poly(lactic acid)/poly(e-caprolactone)-polyhedral oligomeric silsesquioxane thin films. Conference proceeding, Pure and Applied Chemistry International Conference, 2017, 1558-1562.

 

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................