1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) รัชดาภรณ์ ปันทะรส

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Ratchadaporn Puntharod

          คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (วท.ด.)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                      ห้องพัก 2300 ชั้น 3 อาคารแม่โจ้ 60 ปี

                                     โทรศัพท์ : 053-873850-1 โทรสาร : 053-873549

                                      E-mail Address: ratchadaporn_p@mju.ac.th

 1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) Inorganic synthesis and characterization 

        2) Spectroscopy and crystallography characterization

        3) Surface chemistry

 1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Kumchompoo, J., Wongwai W., and Puntharod, R. (2017) Microwave-assisted preparation of sodium silicate as biodiesel catalyst from rice husk ash, Key Engineering Materials, 751, 461-466.
 2. Puntharod, R., Haller, K. J., Robertson, E. G., Gwee, E. S. H., Izgorodina, E. I., and Wood, B. R. (2017) An improved model for malaria pigment and b-hematin: Fe(OEP)picrate, Journal of Raman Spectroscopy, 48, 1139-1249.
 3. Laorodphan, N., Pooddee, P., Kidkhunthod, P., Kunthadee, P., Tapala, W., and Puntharod, R. (2016) Boron and pentavalent vanadium local environments in binary vanadium borate glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, 453, 118-124.
 4. Pookmanee, P., Wannawek, A., Satienperakul, S., Puntharod, R., Laorodphan, N., Sangsrichan, S., and Phanichphant, S. (2016) Characterization of diatomite, leonardite and pumice, Materials Science Forum, 872, 211-215.
 5. Longchin, P., Pookmanee, P., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Puntharod, R. Kruefu, V. Kangwansupamonkon, W., and Phanichphant, S. (2016) Characterization of bismuth vanadate (BiVO4) nanoparticle prepared by solvothermal method, Integrate ferroelectrics, 175, 18-24.
 6. Chantaramee, N., Kaewpoomee, P., and Punthrarod, R. (2016) Utilization of expanded perlite as a source of silica for synthesizing wollastonite by solid state reaction, Key Engineering Materials, 690, 143-149.
 7. Pookmanee, P., Phiwchai, I., Yoriya, S., Puntharod, R., Sangsrichan, S., Kittikul, J., and Phanichphant, S. (2015) The photocatalytic degradation of methomyl over TiO2 nanopowder prepared by the low temperature solvothermal route, Materials Science Forum, 804, 209-212.
 8. Phuttawong, R., Chantaramee, N., Pookmanee, P., and Puntharod, R. (2015) Synthesis and characterization of calcium silicate from rice husk ash and shell of snail pomacea canaliculata by solid state reaction, Advanced Materials Research, 1103, 1-7.
 9. Taokaenchan, N., Puntharod, R., Tangkuaram, T., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Sangsrichan S., and Satienperakul. S. (2014) Specific speciation of As(III) and As(V) in aqueous solution by a split microfluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31, 27-37.
 10. Puntharod, R., Sankram, C., Chantaramee, N., Pookmanee, P., and Haller, K. J. (2013) Synthesis and characterization of wollastonite from egg shell and diatomite by the thermal method, Journal of Ceramic Processing Research, 14, 198-201.
 11. Puntharod, R., Wood, B. R., and Haller, K. J. (2012) Resonance Raman Enhancement of the n4 Band in Fe (TMPP)Cl at NIR Laser Excitation Attributed to Supramolecular Interaction, Advanced Materials Research, 506, 222-225.
 12. Puntharod, R., Webster, G. T., Ashari-Khaivi, M., Bambery, K. R., Safinejad, F., Rivadehi, S., Langford, S. J., Haller, K. J., and Wood, B. R. (2010) Supramolecular interactions playing an integral role in the near-infrared Raman “excitonic” enhancement observed in b-hematin (malaria pigment) and other related heme derivatives, Journal of Physical Chemistry B. 114, 12104-12115.
 13. Puntharod, R.; Haller, K. J.; McNaughton, D; and Wood, B. R. (2008). Crystal structure and resonance Raman spectra of chloro[tetra(p-methoxyphenyl)porphyrinatoiron(III)], Acta Crystallography A 64, C457.

 

3.2 ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

 1. Puntharod, R.; Haller, K. J., Wood, B. R. (2010). Investigation of hematin in 0.1 M NaOH by microscopy and spectroscopy, Journal of Microscopy Society of Thailand, 24(2), 69-72.

       

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. Rimruthai Phuttawong, Ratchadaporn Puntharod, Snail-shell of Pomacea Canaliculata and rice husk ash as raw materials to synthesize calcium silicate by solid state reaction, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014), Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen, Thailand, 8-10 January, 2014.
 2. Warinda Marujiwat, Ratchadaporn Puntharod, Synthesis of calcium silicate from rice husk and egg shell by hydrothermal method, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013), the Tide Resort, Chonburi, Thailand, 23-25 January, 2013.
 3. Jarinya Choompu, Ratchadaporn Puntharod, Reusing plaster molds to adsorb chromium, The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), the Empress Hotel, Chiang Mai, 17-19 October, 2012.

3.4ผลงานอื่นๆเช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................