นักศึกษาสาขาเคมีสามารถใช้อาคารนี้ในการเรียนการสอนได้แก่ ประกอบด้วยห้องบรรยาย 3 ห้อง 
ห้องปฎิบัติการ  6 ห้อง (สาขาเคมีพื้นฐาน 4 ห้อง สาขาชีวเคมี 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 1 ห้อง) ห้องเตรียมปฎิบัติการ 2 ห้อง (สาขาเคมีพื้นฐาน 2 ห้อง สาขาชีวเคมี 1 ห้อง) ห้องพักอาจารย์ขนาดใหญ่ 1 ห้อง(อาจารย์สาขาเคมีอุตสาหกรรม และชีวเคมี)