อาคารแม่โจ้ 60 ปี
        นักศึกษาสาขาเคมีสามารถใช้อาคารนี้ในการเรียนการสอนได้แก่ ประกอบด้วยห้องบรรยาย 3 ห้อง 
ห้องปฎิบัติการ  6 ห้อง (สาขาเคมีวิเคราะห์ 2 ห้อง สาขาอนินทรีย์เคมี 2 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการกลาง 1 ห้อง) ห้องเตรียมปฎิบัติการ 2 ห้อง (สาขาเคมีวิเคราะห์ 1 ห้อง สาขาอนินทรีย์เคมี 1 ห้อง) ห้องพักอาจารย์ขนาดใหญ่ 2 ห้อง(อาจารย์สาขาเคมีเคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ และชีวเคมี)