อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ
        สำหรับอาคารนี้นักศึกษาสาขาเคมีสามารถเข้าไปใช้ในการเรียน ได้แก่ ห้องบรรยายรวมใหญ่  1 ห้อง (ใช้เรียนเคมีพื้นฐาน)   ห้องปฎิบัติการ 4 ห้อง (ห้องปฏิบัติการงงานวิจัยปี4 สาขาชีวเคมี 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการสาขาอินทรีย์เคมี 4 ห้อง) ห้องเตรียมปฎิบัติการ 2 ห้อง (สาขาเคมีอินทรีย์) ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง (อาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์)