1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          เอกวิทย์ ตรีเนตร

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mr. Ekawit Threenet

          คุณวุฒิการศึกษา                    วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               -

                                       ห้องพักอาจารย์ เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์

                                      โทรศัพท์ : 053 873..... โทรสาร : 053 873950    

                                      E-mail Address: ekawit73@hotmail.com

 1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) Protein analysis and proteomic studies by SDS- and 2-D electrophoresis with

 MALDI-TOF MS and LC-MS

        2) Metabolism of bioactive compounds

        3) Health science (toxicology and pharmacology studies) and agriculture science     (enzyme technology in animals and plants)

 1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Kleawkla, A. and Threenet, E. (2018). Biodiesel production from tung seed oil using strong base supported on activated carbon from longan as catalyst by microwave technique. SNRU Journal of Science and Technology, (10)1: 19-24.
 2. Kleawkla, A., Srivipak, S., Threenet, E. and Wongputtisin, P. (2018). Effect of crosslinking agent and starch contents on hydrogel from deproteinized natural rubber latex and starch. SNRU Journal of Science and Technology, (10)1: 13-18.
 3. Threenet, E., Papun, P., Wongputtisin, P. and Kleawkla, A. (2018). A comparison of protein extraction methods from protease treated rubber particles suitable for 2-dimension electrophoresis study of allergic proteins. SNRU Journal of Science and Technology, (10)1: 6-12.
 4. Win Chaeychomsri, Ekawit Threenet, Sudawan Chaeychomsri, and Jindawan Siruntawineti, "Effectiveness in the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Sprague-Dawley Rats Using Freeze- Dried Crocodile Blood," International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, Vol. 4, No. 1, pp. 42-49, January 2015.
 5. Ekawit Threenet, Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, and Jindawan Siruntawineti. ‘Protein Biomarker Screening on Effect of Freeze Dried Crocodile Blood and Vitamin C in Iron-deficient Anemic Rats’ Chiang Mai Journal of Science. Vol 43, No. 5, pp 1077-1089, 2016.
 6. Ekawit Threenet and Nopparmars Wongwitdacha. 2000. Effects of stress on the plus maze behaviour of carbamazepine-treated rats. Int J Neuropsychop 3 (Suppl 1):S295.
 7. Nopparmars Wongwitdacha and Ekawit Threenet. 2000. Social isolation rearing alter the anxiolytic of valproic acid in the rat elevated plusmaze. Int J Neuropsychop. 3 (Suppl 1):S295.

 

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

                            

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 • Ekawit Threenet, Aunchana Junya, Achara Kleawkla, Winai Wiriyaalongkorn and Adisak Joomwong. Proteomic Expression of Physiological Disorder Syndrome in Longan (Dimocarpus longan “DAW”) on Initial Stage Using One-dimensional Electrophoresis Coupled with LC-MS/MS. 9thInternational Science, Social Science, Engineering and Energy Conference May 2nd- 4th, 2018, Ambassador Hotel Bangkok, Thailand

 

 • Ekawit Threenet, Benchawan Reinthong, Achara Kleawkla, Winai Wiriyaalonggo, and Adisak Joomwong. Proteomic assessment of physiological disorder syndromes in longan (Dimocapus longan ‘Daw’) on mature stage using one-dimensional electrophoresis coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and 12th PST International Symposium. 11-14 August 2017, The Tide Resort Bangsaen, Chon Buri, Thailand.

 

 • Jaturong Matidtor, Krisna R. Torrissen, Ekawit Threenet, Sudaporn Tongsiri, and Jaraorn Rojtinnakorn. Garlic (Allium sativum) extrat product enhancing digestive physiology and growth performance in marble goby (Oxyeleotris marmorata) juvenile, the JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries Science for Future Generations”. 22-24 September 2017, Tokyo University of Marine Science and Technology, Shinagawa, Tokyo, Japan.

 

 • Phakorn Papan, Ekawit Threenet, Namthip Kaewkanrai, and Pairote Wongputtisin. A Study on protein pattern from Hevea brasiliensis clone RRIM 600 latex by 1D-gel and 2D-gel electrophoresis. the 7th AOHUPO Congress/9th PST International Symposium. 6-8 August 2014, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.

 

 • Ekawit Threenet, Phakorn Papan, Namthip Kaewkanrai, and Pairote Wongputtisin. Two dimensional gel analysis of protein patterns in Hevea brasiliensis clone RRIM 600 latex after protease treatment. the 7th AOHUPO Congress/9th PST International Symposium. 6-8 August 2014, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.

 

 • Ekawit Threenet, Wararak Khrasang and Pairote Wongputtisin. A preliminary study on the pattern of protein degradation in latex by 1D-gel and 2D-gel electrophoresis. 11 st Science and Technology Conference in topic AEC:Forward into the Future of the AEC with Science. 27 September 2013. Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit campus, Pathumtani.

 

 • Ekawit Threenet, Jindawan Siruntawineti and Win Chaechomsri. Separation and Identification of serum marker protein in iron-deficient anemic rats that received Siamese crocodile blood consumption using SDS-PAGE gel electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry. 6th International Symposium of the protein Society of Thailand. 31 August- 2 September 2011. Chulabhorn Research Institute, Bangkok.

 

 • Ekawit Threenet, Jindawan Siruntawineti and Win Chaechomsri. Effect of freeze dried crodile blood and vitamin C on serum protein biomarkers in iron-defficient anemic rats using SDS-PAGE gel electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry. 37rd Congress on Science and Technology of Thailand. 10-12 October Centara Grand, Bangkok.

 

 • Ekawit Threenet, Jindawan Siruntawineti and Win Chaechomsri. Protein pattern of Siamese Crocodile blood. 49th Kasetsart University Annual Conference, 2011. 1-4 Febuary, Bangkok.

 

 • Noppamars Wongwitdecha and Ekawit Threenet, Social isolation alter the behavior effect of carbamazepin. 9 th World Federation of Societies of Biological Psychiatry Psychiatry (WFSBP) congress 2009, 28 June – 2 July, Paris, France. FC-25-002.

 

 

 • Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira and Ekawit Threenet. Influence of iron supplementation from dried crocodile blood on reproductive performance in iron deficiency anemia female rats. 33rd Congress on Science and Technology of Thailand 2007, October 18-20.

 

 • Noppamars Wongwitdecha, Ekawit Threenet, Sompop Soo-ampon, and Haruthai Thaidee. 2000. Effects of light intensity on loco-motor activity in isolation and socially reared rats. Presented at the Federation of Asian-Oceanian Neuroscience Societies FAONS Symposium 2000 Hong Kong & the 20th Annual Meeting of the Hong Kong Society of Neurosciences, December 7-10, 2000, Hong Kong.

 

 • Ekawit Threenet and Noppamars Wongwitdacha. Stress during the early stage of life reduced the effects of carbamazepine on the elevated plus maze. 25th Congress on Science and Technoloty of Thailand. 20-22 October 1999 at Amarien Lagoon Hotel, Pitsanuloke.

 

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ