1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          นางสาววีรินท์รดา ทะปะละ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Miss Weerinradah Tapala

          คุณวุฒิการศึกษา                    วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               -

                                                  ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3 อาคาร์วิทย์ 60 ปี

                                                โทรศัพท์ : 053 873850-1โทรสาร : 053 873950 

                                                E-mail Address: weerinradah@gmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) เคมีโคออร์ดิเนชัน

        2) การสังเคราะห์อนุภาคนาโน

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  1. 1. Laorodphan, N., Pooddee, P., Kidkhunthod, P., Kunthadee, P., Tapalab, W. & Puntharod, R. (2016) Boron and pentavalent vanadium local environments in binary vanadium borate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 453, 118–124.
  2. Chankaew, C., Somsri, S., Tapala, W., Mahatheeranont, S., Saenjume, C., Rujiwatra, A. (2018) Kaffir lime leaf extract mediated synthesis, anticancer activities and antibacterial kinetics of Ag and Ag/AgCl nanoparticles. Particuology. In Press.

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

                            

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ