1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          นิรวรรณ  ธรรมขันธุ์

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Nirawan  Thammakan

คุณวุฒิการศึกษา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               -

                                      โทรศัพท์ : 053 873857โทรสาร : 053 873548

                                      ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3 อาคาร์วิทย์ 60 ปี

                                      E-mail Address: -

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) Biomaterials

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Thammakan N, Somsook E. "Synthesis and thermal decomposition of cadmium dithiocarbamate complexes" Materials Letters 60 (9-10), 2006, p.1161-1165.

 

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

                            

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ