1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          ชุติมา คงจรูญ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Chutima Kongjaroon

          คุณวุฒิการศึกษา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวโมเลกุล)

          ตำแหน่งทางวิชาการ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                     ห้องพักอาจารย์ เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์

                                      โทรศัพท์ : 053 873530 โทรสาร : 053 873548

                                      E-mail Address: Chutima.kongjaroon@gmail.com

 1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) ชีวเคมีของพืช

        2) ชีวเคมีระดับโมเลกุล

        3) อณูศิลปวิทยาการอาหาร

 1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 

  3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ                

 1. นงลักษณ์ บุญญาศรี วิจิตรา แดงปรก มงคล ถิรบุญญานนท์ และชุติมา คงจรูญ 2558. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบพอลิฟีนอลทั้งหมดของสารสกัดด้วยเมทานอล โปรตีนไอโซเลต และเพปไทด์ที่ได้จากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และรำข้าวเจ้าหอมนิล. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 32(2): 12-22.

 

 1. อภิเชษฐ์ ปัญญาดี และชุติมา คงจรูญ 2559. ผลของวิตามินซีที่มีต่อการสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนดาวเรือง ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 (หน้า 24-31) สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

 1. จิตรกัญญา ยืนยง และชุติมา คงจรูญ 2559 การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีของต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองโดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 (หน้า 903-910). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

 1. จิตรกัญญา ยืนยง และชุติมา คงจรูญ 2560 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลาเป็นสารกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

 1. ชุติมา คงจรูญ 2561 กระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันด้วยวิตามินซีและไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ตรัง: มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

 

 1. กีรติ ตระการศิริวานิช และชุติมา คงจรูญ 2561 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ตรัง: มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

 

 1. ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ และชุติมา คงจรูญ 2561 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันน้ำพริกน้ำเงี้ยวในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ตรัง: มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

 

 1. มนสิชา อินทจักร และชุติมา คงจรูญ 2561 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในน้ำพริกเมืองเหนือของร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ตรัง: มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

 

 1. วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ และชุติมา คงจรูญ 2561 การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเมี่ยงคำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ตรัง: มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

 

 1. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ และชุติมา คงจรูญ 2561 การเปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มเห็ดหลินจือเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องดื่มเชิงหน้าที่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ตรัง: มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง ผลของวิตามินซีที่มีต่อการสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนดาวเรือง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
 2. รางวัลจาก “Korea International Women’s Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017)” ณ ประเทศเกาหลีใต้ ผลงาน “Super Phyto-Booster “Revitalizer Your Life”
 3. รางวัล "Silver Award" จากงาน KIWIE 2017
 4. รางวัล “Gold Medal” จาก State office of industrial property of the Republic of Macedonia สาธารณรัฐมาเซโดเนีย
 5. รางวัลเหรียญเงินในการประกวดผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี 2560