1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          อัจฉรา แกล้วกล้า

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Achara  Kleawkla

คุณวุฒิการศึกษา                    วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               -

                                    ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3 อาคาร์วิทย์ 60 ปี 

                                      โทรศัพท์ : 053 873850-1 โทรสาร : 053 873548

                                      E-mail Address: achara_kleawkla@yahoo.co.uk

 1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ทางเคมีพอลิเมอร์

        2) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของพืชผลทางการเกษตร

        3) ปฏิบัติการทางเคมีทางห้องวิจัย

        4) พอลิเมอร์ทางการแพทย์ พอลิเมอร์ทางการเกษตร

        5) การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ และ พลังงานทดแทน

 1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Nasata and Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone by Dilatometry”, Asian Symposium on Materials and Processing 2006, 9-10 November 2006, Sofitel Central Plaza, Bangkok, Thailand.
 2. J. Siripitayananon, R. Molloy, S. Bunkird, A. Kleawkla, R. Panjakha and P. Chooprayoon, “Effects of Hot-drawing and Annealing on the Morphology and Mechanical Properties of Biodegradable Polyester Monofilament Fibres” Asian Workshop on Polymer Processing 2006, 6-8 December 2006, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
 3. Theraporn Pomanan, Pimpanitpa Kunthadong, Achara Kleawkla, Robert Molloy, Puttinan Meepowpan and Winita Punyodom, “ Synthesis of Tin(II) Alkoxide s for Use as Initiators in the Ring-Opening Polymerisation of Cyclic Esters”, The 2nd International Conference on Advences in Petrochemical and Polymers, 25-28 June 2007, The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand.
 4. Achara Kleawkla, Wallika Suksomran, Anodar Charuchinda, Robert Molloy, Wimol Naksata, Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone Using a Novel Tin(II) Alkoxide Initiator” J. Solid Mech. Mater. Eng., 1, 4, 613-623 (2007).
 5. Jintana Siripitayananon, Robert Molloy, Supap Bunkird, Achara Kleawkla, Rachanida Panjakha and Pajaree Chooprayoon, “Effects of Hot-drawing and Annealing on the Morphology and Mechanical Properties of Biodegradable Polyester Monofilament Fibres”, Int. Polym. Proc., 23(2), 161-167(2008).
 6. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Nasata and Winita Punyodom, “Ring-Opening Polymerization of Caprolactone Using Novel Tin(II) Alkoxide Initiators” Adv. Mater. Res., 55-57, 757-760(2008).
 7. P. Intaraksa, P. Ngamviriyavong, P.Tanjak, A. Kleawkla and W. Janvikul, “ Preparation of Antibacterial Hydrogels from N,O-((2-hydroxy-3- Trimethyl Ammunium) Propyl) Chitosan Chloride Modified with Glycidyl Methacrylate” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), 21-23 January 2010, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand.
 8. 8. A. Kleawkla, P. Suthumpoeng, R. Molloy, “Synthesis of Hydroxyapatite-Polymer Composites for Use as Scaffolds in Bone Tissue Regeneration” Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications ( CMICBA2011), 9-10 August, 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 9. A. Kleawkla, S. Wonwa, R. Molloy, “Synthesis of a Novel Tin(II) Alkoxide for Use as an Initiator in the Ring-Opening Polymerization of Caprolactone” Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications ( CMICBA2011), 9-10 August, 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 10. Achara Kleawkla, Sasitorn  Wonwa and  Robert  Molloy, “Synthesis of a Novel Initiator for Use in the Ring-Opening Polymerization ” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2012) 11-13 January, 2012  The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 11. Kanjana Innoon, Nutthawud Dussadee, Shinorod Sresiri, Robert Molloy, Achara Kleawkla, “Activated Carbon Production from Low-Grade Longan and Coffee Residues via a Chemical Method” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 12. A. Kleawkla, Y. Jantaboon, N. Dussadee, K. Sasujit, R. Molloy, “ Biodiesel Production from Tung Seed Oil by Microwave Coupling with Ultrasonic Techniques” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 13. Peeranat Chairach, Robert Molloy, Juraiporn Porkeaw, Achara Kleawkla, “ Synthesis and Property Testing of a Hydrogel Sheet Prepapred by Photopolymerization for Biomedical Use as a Wound Dressing” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 14. Watcharee Sangsuwan, Sujitra Ruengdechawiwat, Robert Molloy, Achara Kleawkla, “ Synthesis and Characterization of a Novel Tin(II) Poly(Propylene Glycol) Adduct for Use as an Initiator in the Ring-Opening Polymerization of Cyclic Esters” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 15. Natapol Jaisom, Patcharee Ngamviriyavong, Preeyapan Meesap, Achara Kleawkla, Wanida Janvikul,“Crosslinked Elastomeric Biomaterials of Poly(Bis(Hexamethylene) Triamine Sebacamide)-co-Poly(Glycerol Sebacate) for Cell Culture Use” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 16. Achara Kleawkla, Panan Supakaew, “The Study of Catalyst in Biodiesel Production from Tung Seed Oil by Microwave Coupling with Ultrasonic Techniques” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014) 8-10 January, 2014, Centrara Khon Kaen, Khon Kaen, Thailand.
 17. Achara Kleawkla, Thidarat Khawjanta, Sujitra Ruengdechawiwat, Robert Molloy, “Synthesis of a Novel Tin(II) Ester Alkoxide Initiator for Use in the Ring-Opening Polymerization of Caprolactone” IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, Macro 2014, 6-11 July 2014, Chiang Mai International Convention and Exhibition Center (CMICE), Chiang Mai, Thailand.
 18. Achara Kleawkla and Pannarai Chuenkruth, “Reducing Sugar Production from Agricultural Wastes by Acid Hydrolysis” Key Engineering Materials, Vols. 675-676 (2016) pp. 31-34.
 19. Supinyo Srivipak and Achara Kleawkla, “Preparation of Hydrogel from Deproteinized Natural Rubber Latex and Starch for Use as Wound Dressing” The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6, 30 June – 1 July 2016, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand.
 20. Ekawit Threenet, Benchawan Reinthong, Achara Kleawkla, Winai Wiriyaalonggo, and Adisak Joomwong. Proteomic assessment of physiological disorder syndromes in longan (Dimocapus longan var. ‘Daw’) on mature stage using one-dimensional electrophoresis coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and 12th PST International Symposium. 11-14 August 2017, The Tide Resort Bangsaen, Chon Buri, Thailand.
 21. Kleawkla, A. and  Threenet, E. (2018). Biodiesel production from tung seed oil using strong base supported on activated carbon from longan as catalyst by microwave technique. SNRU Journal of Science and Technology, (10)1: 19-24.
 22. Kleawkla, A., Srivipak, S., Threenet, E. and Wongputtisin, P. (2018). Effect of crosslinking agent and starch contents on hydrogel from deproteinized natural rubber latex and starch. SNRU Journal of Science and Technology, (10)1: 13-18.
 23. Threenet, E., Papun, P., Wongputtisin, P. and Kleawkla, A. (2018). A comparison of protein extraction methods from protease treated rubber particles suitable for 2-dimension electrophoresis study of allergic proteins. SNRU Journal of Science and Technology, (10)1: 6-12.

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ                

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

 1. Achara Kleawkla, Wallika Suksoran, Mongkorn Srisa-ard, Yodthong Baimark, Robert Molloy, Jintana Siripitayanonon, Winita Punyodom, Kanarat Nalampang and Montira Sriyai, “Controlled Ring-Opening Polymerisation of Cyclic Ester”, The Fourth Thailand Materials Science and Technology Conference, 31 March-1 April 2006, Thailand Science Park, Patumthani, Thailand.
 2. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Naksata, Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone by Dilatometry” 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October 2006, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
 3. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Naksata and Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone by Dilatometry” The 2nd Chiang Mai University Research Conference, 8-10 December 2006, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
 4. Jintana Siripitayananon, Robert Molloy, Supap Bunkird, Achara Kleawkla, Rachanida Panjakha and Pajaree Chooprayoon, “Influence of Processing Variables in the Melt Spinning of Monofilament Fibres for Use as Absorbable Surgical Sutures” The 17th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 29-30 October 2007, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 5. Pomanan T., Kunthadong P., Kleawkla A., Molloy R., Meepowpan P., Punyodom W., “Synthesis of Tin(II) alkoxide for Use as Initiators in the Ring-Opening Polymerization”, Chiang Mai J.Sci., 2009.
 6. Achara Kleawkla, Pimonpun Suthumpoeng and  Robert  Molloy, “Synthesis of Hydroxyapatite-Polymer Composites for Use as Scaffolds in Bone Tissue Regeneration” 2 nd Polymer Conference of Thailand, 20-21 October 2011, Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand.
 7. Achara Kleawkla, Thidarat Khawjanta, Robert Molloy, “Kinetic Studies of Caprolactone Polymerization using a novel Initiator”, The 40 th Congress on science and Technology of Thailand, 2-4 December, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
 8. อัจฉรา แกล้วกล้า และ พรรณราย ชื่นครุฑ, การปรับสภาพและการไฮโดรไลซีสวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 “สหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 23-24 มีนาคม  2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย.
 9. พรรณราย ชื่นครุฑ และ อัจฉรา แกล้วกล้า, การหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์จากฟางข้าวและซังข้าวโพดโดยกระบวนการไฮโดรไลซีสด้วยกรด. โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การพัฒนางานวิจัย บนฐานแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ