1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          นางสาวอนรรฆอร  ศรีไสยเพชร

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Miss Anakhaorn Srisaipet

คุณวุฒิการศึกษา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคมี)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               -

                                     ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3 อาคาร์วิทย์ 60 ปี 

                                      โทรศัพท์ : 053 873850-1 โทรสาร : 053 873548

                                      E-mail Address: anakhaorn@mju.ac.th

 1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) เทคโนโลยีชีวเคมี

        2) เทคโนโลยีของไขมัน และเอนไซม์

        3) ผลิตภัณฑ์จากไขมันและน้ำมัน

 1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Srisaipet, A., Yasamoot, D. & Somsri, S. (2016) Development of microwave energy to the fast extraction of policosanol from beeswax. International Journal of Applied Chemistry, 12(1), 39-44.

 

 1. Srisaipet, A., Nukua, J. & Thongchamras, A. (2015) Determination of g-oryzanol components in the bran of new Thai glutinous rice varieties. International Journal of Applied Engineering Research, 10(81)77-81.

 

 1. Srisaipet, A. & Aoopkham, M. (2015) Extraction Purification and Composition Determination of Policosanols from Thai Beeswax. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(4), 303-306.

 

 1. Srisaipet, A. & Nuddakul, M. (2014) Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil During Heating. International, Journal of Chemical Engineering and Applications, 5(4). 303-306.

 

 1. Srisaipet, A., Duangnate S. & Nukua, J. (2013) The adsorption coefficient (K) for Determination of Total Lipid and Gamma oryzanol Content in Rice Bran varieties from the Northern of Thailand. Journal of Medical and Bioengineering, 2(3). 173-176.

 

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ                

 1. อนรรฆอร ศรีไสยเพชร. (2557) น้ำมันรำข้าว ทางเลือกของสุขภาพ. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์, 2, 13-15.

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

    

 1. Srisaipet, A, Phromchan, S. & Jaipaeng, T., (2017), Policosanol extraction from beeswax and improvement of the purity, MATEC Web of Conferences, 111, 02005. Proceeding in FluidsChE 2017.

 

 1. Srisaipet, A., Phromchan, S. & Jaipaeng, T. (2017) Policosanol extraction from beeswax and improvement of the purity. Proceedings in FluidsChE 2017.

 

 1. 3. Srisaipet, A. & Yasamoot, D. (2016) Development of policosanol extraction from beeswax by microwave energy. Proceedings in PACCON 2016. 1078-1082.

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

     -