1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          ฐิติพรรณ  ฉิมสุข

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Miss. Thitiphan Chimsook

คุณวุฒิการศึกษา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

          ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                     ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3 อาคารวิทย์ 60 ปี

                                      โทรศัพท์ : 053 873850-1 โทรสาร : 053 873548

                                      E-mail Address: thitiphan.cs@gmail.com

 1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) เคมีอินทรีย์

        2) เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

        3) เคมีเครื่องสำอาง

 1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1 Chimsook, T. (2017). Microwave assisted extraction of avocado oil from avocado skin and encapsulation using spray drying. Key Engineering Materials. 737, 341-346.

 1. Chimsook, T. and Assawarachan, R. (2017). Effect of drying methods on yield and quality of the avocado oil. Key Engineering Materials. 735, 127-131.
 2. Chimsook, T. (2016). Phytochemical Screening, Total Phenolic Content, Antioxidant activities and cytotoxicity of Dendrobium signatum leaves. MATEC Web of Conferences. 62, 03005.
 3. Chimsook, T. (2015). Formulation of nanostructured lipid carriers loaded with algae extract: a detailed study of preparation and evaluation of antioxidant potential for stabilization of fish oil. Applied Mechanics and Materials. 799-800, 42-46.
 4. Chimsook, T. and Wannalangka, W. (2015). Effect of microwave pretreatment on extraction yield and quality of catfish oil in northern Thailand. MATEC Web of Conferences. 35, 04001.
 5. Chimsook, T. (2014). Supercritical fluid extraction of lipids and enrichment of DHA from freshwater fish processing wastes in Thailand. Advanced Materials Research. 1044-1045, 444-447.
 6. Chimsook, T. (2014). Bioactivities of Mimosa pudica and Phyllanthus niruri crude extracts collected from the locality of Chaiyaphum, Thailand. Advanced Materials Research. 1044-1045, 12-15.
 7. Chimsook, T. and Wannalangka, W. (2014). Comparisons of chemical and physical properties of hybrid strains of Pangasianodon gigas and Pangasianodon hypothalamus prepared from different extracting processes. Advanced Materials Research. 894, 288-292.
 8. Chimsook, T. (2014). Preparation and characterization of nanostructured lipid carriers loaded Spirogyra spp. extract, Advanced Materials Research. 894, 323-327.
 9. Chimsook, T. (2014). Synthesis and properties of barakol tailored for fluorescent biodiesel marker. Applied Mechanics and Materials. 490-491, 168-171.
 10. Chimsook, T. (2013). Controlled release behaviors of ketoprofen from matrix polymer of chitosan and poly(ethylene glycol), Advanced Materials Research. 813, 399-402.
 11. Chimsook, T. and Sianglek, N. (2013). Evaluation of crude extracts of MIMOSA PUDICA LINN. against Colletotrichum gloeosporioides to control anthracnose. Advanced Materials research. 699, 703-707.
 12. Chimsook, T. and Pangkam, N. (2013). The structure activity relationship and cytotoxicity between stemonal and 6-deoxyclitoriacetal. Advanced Materials Research. 699, 698-702.
 13. Chimsook, T., Junthip, R. and Amornlerdpison, D. (2013) Phytochemical screening, antioxidant activity and total phenolic content of Spirogyra spp. Advanced Materials Research. 699, 693-697.

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ                 

 1. Chimsook, T. (2017). Formulation of Skin Care Cream from Avocado Oil and Adlay Seed Extract. KMUTNB Int J Appl Sci Technol. special issue. 53-58.
 2. Chimsook, T. (2016). Microwave assisted extraction of barakol from Senna siamea. KKU Engineering Journal. 3(S2). 217-220.
 3. Chimsook, T. (2013). Cytotoxicity studies of rotenoid derivatives. Burapha Sci. J. 2, 26-31

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. Chimsook, T. (2016). Antioxidant and cytotoxic activities of Dendrobium signatum. Proceeding of PACCON2016 (pp. 1003-1006). Bangkok: Chulalongkorn University.
 2. Chimsook, T. (2014). Efficacy of anhydrobarakol hydrochloride against Achlya bisexualis and Magnaportha grisea. Proceedings of the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 (pp. 220). Bangkok: Kasetsart University.

 

 

 

 1. Chimsook, T., Wannalangka, W. and Janekornkit, S. (2015). Phytochemical screening, antioxidant activity and fatty acids of Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen from Surat Thani province Thailand. Proceeding of Rambhai Barni Rajabhat 2015 (pp. 292-298). Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University.
 2. Chimsook, T. and Wannalangka, W. (2015). A study on controlled release of diclofenac sodium chitosan - hydrogel bead and chitosan - hydrogel film. Proceeding of Rambhai Barni Rajabhat 2015 (pp. 283-291). Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University.

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

 1. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703002556 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตแกรนูลที่มีส่วนประกอบจากพืชและน้ำผึ้ง
 2. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000261 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตถั่งเช่าสีทอง
 3. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603001999 เรื่อง กระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดจากเนื้อผลสด
 4. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603001997 เรื่อง กระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดจากเนื้อผลสดด้วยไมโครเวฟและการสกัดเย็น
 5. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001037 เรื่อง สูตรครีมบำรุงผิวสำหรับใช้กับผิวหนังที่มีส่วนผสมของน้ำมันอะโวคาโด
 6. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001036 เรื่อง สูตรเครื่องสำอางสำหรับทำความสะอาดผิวที่มีส่วนผสมของน้ำมันอะโวคาโด
 7. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803001035 เรื่อง กรรมวิธีการสกัดน้ำมันอะโวคาโด

รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จากการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018
 2. โลห์รางวัล (EUROPE DIRECT IASI AWARD 2018 from Romania) จากการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018
 3. ประกาศนียบัตร (Diploma of Excellence from University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania) จากประเทศโรมาเนียในการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018

 

 

 1. รางวัลพิเศษเหรียญทอง (Gold medal) จากประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Invention and Innovation Promotion Association ในการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018
 2. รางวัลพิเศษประกาศนียบัตร (Special honor of Invention from International Invention Innovation competition in Toronto Canada) ในการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018
 3. รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) และประกาศนียบัตร (Excellent Innovation award from University Politehnica of Bucharest, Romania) ในการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018
 4. รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรประเภททีมจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในประเทศ Romania, Moldova จำนวน 6 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรม 10th European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT 2018) at Palace of Culture, IASI Romania 2018
 5. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal) จากประเทศเกาหลีใต้ในการประกวดนวัตกรรม Korea International Women’s Invention Exposition 2017 (KIWIE2017)
 6. รางวัลพิเศษเหรียญทอง (Gold medal) จากประเทศอินโดนีเซียในการประกวดนวัตกรรม Korea International Women’s Invention Exposition 2017 (KIWIE2017)