1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          นางสาวเพชรลดา กันทาดี

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Miss Phetlada Kunthadee

คุณวุฒิการศึกษา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               -

                                    ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3 อาคาร์วิทย์ 60 ปี 

                                      โทรศัพท์ : 053 873850-1 โทรสาร : 053 873950

                                      E-mail Address: phetk19@hotmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        1) เซนเซอร์ทางเคมีชนิดเมมเบรนพอลิเมอร์สำหรับการวิเคราะห์ไอออนอย่างจำเพาะ

        2) การสังเคราะห์สารอนินทรีย์เพื่อเป็นวัสดุทำขั้วอิเล็กโทรดในเซลล์ไฟฟ้าเคมี

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Laorodphan, N., Pooddee, P., Kidkhunthod, P., Kunthadee, P., Tapalab, W. & Puntharod, R. (2016) Boron and pentavalent vanadium local environments in binary vanadium borate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 453, 118–124.

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

                   -

3.3ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  1. Pandoidan, J., Kunthadee, P. (2015) Optical Sensing Properties of Plasticized Polymeric Membrane Incorporating N,N'-ethyleneBis(salicylimine) as Transition Metal Ion-Selective Ionophore, PACCON 2015 proceedings: Innovative Chemistry for Sustainability of the AEC and Beyond, 21-23 January 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 233-235.
  2. Kunthadee, P., Maliwan, S. (2017) Electrochemical Performance of Protocatechuic Acid Ethyl Ester as a New Transition Metal-Selective Ionophore in Modified PVC-Based Membrane Sensor, PACCON 2017 proceedings: Green Convergence on Chemical Frontiers, 2-3 February 2017, Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand, pp. 530-534.
  3. Kunthadee, P., Klinjan, P., Saikrajang, P. (2018) N,N'-Ethylenebis(salicylimine)-Based Membrane Sensor for the Selective Detection of Fe(II) ion, Proceedings of the 35th MST International Conference, 30st January – 2nd February 2018, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 213-217.

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

                   -