1. ประวัติ

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)          นางศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล

          ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mrs.Sirirat Phaisansutichol

          คุณวุฒิการศึกษา                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

          ตำแหน่งทางวิชาการ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                      ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3 อาคาร์วิทย์ 60 ปี 

                                      โทรศัพท์ : 053 873850-1 โทรสาร : 053 873950

                                      E-mail Address: phaisansuthichol@gmail.com

  1. 2. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

        โครมาโทกราฟี

        เคมีไฟฟ้า

 

  1. ผลงานวิจัย

3.1. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Taokaenchan, N., Tangkuaram, T., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Kuimalee, S., Satienperakul. S. (2015) Enhanced electrogenerated chemiluminescence of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 66, 231-237.
  2. Taokaenchan, N., Puntharod, R., Tangkuaram, T., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Sangsrichan S., and Satienperakul. S. (2014) Specific speciation of As(III) and As(V) in aqueous solution by a split microfluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. 31, 27-37.
  3. Jansanthea, P., Pookmanee, P., Phaisansuthichol, S., Satienperakul, S., Sangsrichan, S., Puntharod, R., Phanichphant, S. (2014) BiVO4 Powder Synthesized via the Solvothermal Method. Advanced Materials Research, 931-932, 157-161.

 

3.2  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

                   -

3.3.  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  1. Phaisansuthichol, S., Potajareon P. (2012) Simultaneous detection of retinyl acetate and alpha-tocopherol in rice bran by high performance liquid chromatography, proceeding in The 38st Congress on Science and Technology of Thailand, Cholburi, 21 October 2012.
  2. ศุภิรา ใจหา นฤพล วัฒนภาพและศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล การวิเคราะห์หาปริมาณสารกำจัดเชื้อรากลุ่มไดไทโอคาร์บาเมทในพริกหวาน โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ด้วยการสกัดแบบไมโครเวฟ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  3. เปรมกมล ปางชาติ นฤพล วัฒนภาพและศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล การวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในน้ำส้มโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรมิเตอร์ด้วยการสกัดแบบ dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  4. วรางคณา พรหมเมฆ ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล มาโนชย์ ถนอมวัฒน์ รุ่งทิพย์ กาวารี วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์ วศิน เจริญตัณธนกุล การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์ซิตินในฝางด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์).
  5. อารยา หล้ายวน ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล การหาปริมาณสังกะสีในผักด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตร งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์).

 

3.4 ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

                   -